divinity

11 tekstów – auto­rem jest di­vini­ty.

Są chwi­le tra­wające wie­czność,
i całe la­ta mi­jające niewiado­mo kiedy ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 grudnia 2011, 15:19

Le­piej usłyszeć zde­cydo­wane "nie",
niż mało pew­ne "być może". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 listopada 2011, 22:01

Naj­gor­sze są wspom­nienia , które ktoś po so­bie zos­ta­wił w naszym ser­cu.

Z jed­nej stro­ny poz­wa­lają; "żyć" , wywołując
uśmiech na twarzy...

Z dru­giej ; "za­bijają" nas od wewnątrz, roz­paczli­wie 'każąc' tkwić we wspom­nieniu , które po­zos­ta­nie już na zaw­sze WSPOMNIENIEM... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 listopada 2011, 19:22

Za­bijasz mnie tym , że Cię tu nie ma . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2011, 21:44

Je­dyne co mnie Tu trzy­ma , to myśl o Tobie.
Two­je oczy.
Twój uśmiech.
Twój dotyk.
To wszys­tko co mnie za­bija we mnie.
Wszys­tko cze­go mieć nie mogę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 listopada 2011, 15:22

Będąc całe życie"dla każde­go" , 
zab­raknie nam życia "dla siebie". 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 listopada 2011, 18:39

Życie jest dziw­ne.
Poz­wa­la nam dos­tać to cze­go chce­my, wte­dy kiedy nie jest nam to już do nicze­go pot­rzeb­ne.... i daw­no o tym za­pom­nieliśmy. A to co dos­ta­liśmy nie wy­daje się nam być tym cze­go potrzebujemy... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 listopada 2011, 23:11

" Czas przyz­wycza­ja do każde­go bra­ku, ale nie poz­wa­la o nim zapomnieć..." 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 sierpnia 2011, 18:51

Kim jes­tem dla Ciebie?
Jes­tem usychającym kwiatem , które­go nig­dy nie podlejesz,
jes­tem burzą , krórej tak bar­dzo nienawidzisz,
jes­tem ośle­piającym pro­mieniem słońca, przed którym uciekasz...
Jes­tem dla Ciebie ni­kim , pod­czas gdy Ty jes­teś dla mnie wszystkim. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 lutego 2011, 15:48

Nie sztu­ka pod­pa­lić las.
Sztuką jest roz­pa­lić choć is­kierkę nadziei między dwoj­giem ludzi, w mo­men­cie w którym wszys­tko między ni­mi jest już stracone. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 lutego 2011, 15:09
divinity

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

divinity

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność